PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HOÁ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÁNH, QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ SỞ IN

Thông báo

Ngày 19 tháng 1 năm 2016, Thủ tướng chính phủ đã ký quyết định phê duyệt phương án đơn giản hoá các thủ tục hành chánh, quy định liên quan đến hoạt động của các cơ sở in thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ Thông tin Truyền thông.

Nội dung thông báo click vào link sau : 32(143-QD-TTg).PDF

 

Được đăng vào

Viết bình luận